Sovittelu

konfliktin ratkaiseminen

Sovittelun tavoitteena on auttaa kiistan osapuolia ratkaisemaan konflikti. Sen avulla voidaan puuttua ristiriitoihin, lisätä vuorovaikutustaitoja ja parantaa yhteistyön ilmapiiriä. Sovittelija ohjaa riidan osapuolia löytämään ratkaisun kiistaan erityisen sovittelumenettelyn avulla.

Sovittelija ei ratkaise ongelmaa vaan ohjaa prosessia ja toimii sovinnon mahdollistajana. Sovittelussa luodaan vuoropuhelun avulla tahtoa ratkaista konflikti. Se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Sovittelu kehittää sosiaalista kestävyyttä luomalla mahdollisuuden oppia konfliktista.

Sovittelu on vuoropuhelua

Sovittelussa oletetaan, että ratkaisu löytyy eri osapuolten näkemyksistä. On tärkeää, että jokainen kiistan osapuoli saa tuoda esille oman näkökulmansa. Yksittäinen mielipide on kuitenkin yksi näkökulma tilanteesta. Vain kuuntelemalla kaikkia näkökulmia syntyy kokonaiskuva. Tämän ymmärryksen pohjalta voidaan sitten hakea ratkaisua, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät. Kiistan selvittämiseen osallistuneet sitoutuvat ratkaisuihin, joita he ovat olleet itse tekemässä. He myös ymmärtävät niiden taustalla olevat perusteet. Keskeinen vaatimus sovittelussa on, että vastapuolta kuunnellaan. Kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin puhuminen.

Sovittelussa kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin puhuminen

Konflikti on ihmisten välissä ja se haittaa yhteiseloa

Sovittelu on yhdistävää

Sovittelussa perusajatuksena on, että konflikti on ihmisten välissä ja haittaa heidän yhteiseloaan. Konfliktit johtavat syyttelyyn, väärinymmärryksiin, luottamuspulaan ja usein myös lopulta puhumattomuuteen. Sovittelu auttaa kiistan osapuolia käsittelemään konfliktia rakentavalla tavalla. Aluksi tarkastellaan, miten konflikti ilmenee ja vaikuttaa. Kun konflikti tulee ymmärretyksi, se voidaan ratkaista ja keksiä keinoja sen poistamiseksi. Sovittelun lopputuloksena on uusi kokemus, muutos ja uudenlainen osaaminen. Sovittelussa osallistujien kuuntelutaidot, mielipiteiden esittämisen ja ongelmaratkaisun taidot kehittyvät ja samalla lisääntyy vastuun ottaminen omista asioista. Sovittelu yhdistää osapuolet ratkaisemaan konflikti.

Sovittelu on menetelmä

Sovittelu on menetelmä, jossa otetaan selkeitä askelia kohti sovintoa. Koko prosessi perustuu luottamuksellisiin keskusteluihin. Sovittelu alkaa yhteisellä infolla, jossa kerrotaan sovittelun toimintatavoista ja periaatteista. Seuraavaksi sovittelijat tapaavat kiistan osapuolia erikseen. Tavoitteena on, että he pääsevät kertomaan näkökulmansa tilanteesta. Nämä tapaamiset valmistavat osapuolia sovittelutapaamiseen, jossa haetaan yhteistä ratkaisua tilanteeseen. Tarvittaessa pidetään useampi sovittelutapaaminen ja käydään erillisiä keskusteluja osapuolten kanssa. Jos ratkaisu löytyy se vahvistetaan sopimuksella. Sovittelu päättyy, kun ratkaisu on syntynyt. Prosessiin kuuluu vielä seurantatapaaminen, joka pidetään noin 3 kuukauden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta.

Sovittelussa otetaan selkeitä askelia kohti sovintoa

Palvelun perusta

Sovitteluun kuuluu ratkaisuvalmiuksien vahvistaminen, vuorovaikutuksen selkiyttäminen, konfliktien purku ja uuden yhteistyön kehittäminen. Olen koko työurani toiminut organisaatioiden välisessä rajapinnassa tuotekehityksen, myynnin ja ostamisen parissa. Työympäristöt ovat vaihdelleet tehtaalta vähittäiskaupan kautta kansainvälisen muotoilun näyttämöille. B2B ja kaupalliset neuvottelut ovat kuuluneet olennaisena osana työnkuvaani. Tähän kokemukseen tuon koulutukseni työyhteisösovittelun eritysosaajana ja työnohjaajana.