Palvelut

Palvelujen tavoitteena on asiakkaan työhyvinvoinnin, toimintakyvyn ja yhteistyötaitojen tukeminen. Haluamme auttaa, jos toiminta takkuaa tai yhteistyö on koetuksella. Yksilöllisen keskustelun, ohjauksen ja valmennuksen päämääränä on inhimillisesti ja sosiaalisesti kestävä työ.  Minulla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehitystehtävistä ja muutoksen ohjaamisesta. Olen ohjannut tuotekehitystä, myynti- ja ostotoimintaa sekä projektiryhmiä. Työympäristöt ovat vaihdelleet tehtaalta vähittäiskaupan kautta kansainvälisen sisustamisen näyttämöille. Viime vuosina olen toiminut muotoilualan agenttina ja edustan ulkomaisia valmistajia Suomessa. Ymmärrän siis hyvin kaupallisen työn haasteita ja toisen yrittäjän kokemusmaailmaa.

KESKUSTELU

kestävän kokemuksen muotoilua

Keskustelun tarkoituksena on asiakkaan voimavarojen kasvattaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Se  avaa ajatuksia ja tunteita tutkittavasta aiheesta. Keskustelu kehittää inhimillistä kestävyyttä  ja kykyä vastata työn haasteisiin. Se auttaa hahmottamaan,  mikä kokemuksessa on arvokasta ja säilyttämisen arvoista. Samalla se nostaa esille muutoksen tarpeet ja toiveet. Keskustelu ei ole terapiaa vaan se on lähempänä coachingia. Keskustelu auttaa ymmärtämään omaa kokemusta. Se pohjautuu ratkaisukeskeiseen työtapaan sekä koulutukseeni työohjaajana ja työyhteisösovittelijana.

Keskustelu on tutkivaa

Keskustelua ohjaa ohjaajan tekemät kysymykset.  Sen tarkoituksena on hahmottaa asiakkaan lähtötilanne. Ohjaaja on valmis kuuntelemaan arvostavasti. Keskeistä on ohjaajan halu auttaa haastateltavaa kertomaan omasta kokemuksestaan. Tärkeintä on, että ohjattava saa kertoa tarinansa ja kokee tulleensa kuulluksi. Tavoitteena on tutkia yhdessä, miten asiakkaan kokemuksesta saadaan parempi ja kestävämpi. Samalla tutkitaan mitä kokemuksesta voidaan oppia.

Tukivaa keskustelua ohjaa kysymykset ja kertomus

Avartava keskustelu nostaa esille uusia näkökulmia

Keskustelu on avartavaa

Keskustelu auttaa asiakasta kiteyttämään, mitä hän haluaa ja toivoo tilanteen ratkaisemiseksi. Keskustelussa huomiota kiinnitetään erityisesti onnistumisiin ja siihen, mikä toimii jo nyt hyvin. Yhdessä mietitään, miten tällaista toimintaa voidaan lisätä. Samalla kuitenkin huomioidaan ne tekijät, joihin halutaan muutosta. Näiden toiveiden nimeäminen on yhtä tärkeää kuin onnistumisten huomioiminen. Pyrkimyksenä on luoda parempi tietoisuus kokemukseen vaikuttavista tekijöistä ja tältä pohjalta hahmottaa toivottua muutosta. Keskustelusta tulee avartavaa, kun se johtaa oppimiseen ja uusien näkökulmien avautumiseen.

Keskustelu on kartoittavaa

Keskusteluun kuuluu erilaisten näkökulmien tarkastelua ja vaihtoehtojen hahmottamista. Siihen kuuluu uuden toiminnan ideointia ja suunnittelua. Keskustelussa hahmotetaan, miten vaiheittain voidaan edetä koti toivottua muutosta. Käsiteltäviä asioita pyritään saattamaan näkyvään muotoon tekemällä yhteenvetoja, jotka antavat suuntaa toiminnalle. Tällaisina voi toimia keskustelujen koosteet, piirrokset ja diagrammit. Näiden pohjalta voidaan myös luoda tavoitteita toiminnalle. Keskustelu toimii myös pohjustuksena ohjaukselle, jos asiakas haluaa jatkaa ohjaajan kanssa oman toimintansa kehittämistä.

Keskustelusta tehdään karttoja toiminnan ohjaukseen

OHJAUS

kestävän toiminnan muotoilua

Ohjauksen tarkoituksena on asiakkaan työroolin kehittäminen. Ohjaus auttaa, kun työn tarkoitus, oma työrooli tai ammatillinen suunta tuntuu epävarmalta. Se on ohjaajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, jossa edistetään asiakkaan toivomaa muutosta. Ohjaus on prosessi, jossa tapaamisia pidetään noin kuukauden välein. Sen aikana suunnitellaan toimintaa ja kokeiluja, tutkitaan toteutettuja toimenpiteitä ja opitaan niistä. Ohjaukseen kuuluu työroolien selkiyttäminen, työidentiteetin vahvistaminen, vuorovaikutusvalmiuksien ja muutoskykyisyyden kehittäminen. Se lisää toimintakykyä ja valmiuksia kohdata työn haasteita. Ohjaus pohjautuu pitkään kokemukseeni kaupallisissa tehtävissä ja erilaisissa työympäristöissä – tehtaalla, vähittäiskaupassa ja  yrittäjänä. Palvelun perustana on koulutukseni ratkaisukeskeisenä työnohjaajana (3 vuotta), toiminnallisena ryhmätyönohjaajana TRO (3 vuotta) ja sovittelun erityisosaajana ( 1 vuosi).

Ohjaus on yhteistyötä

Ohjaus on ohjaajan ja ohjattavan välistä luottamuksellista vuorovaikutusta. Ohjauksen lähtökohtana on asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Vain ohjattava voi määrittää, mikä hänelle on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Ohjaaja auttaa kysymysten ja keskustelun avulla ohjattavaa hahmottamaan tilannetta. Yhdessä tutkitaan haluttua muutosta ja suunnitellaan toimintaa, joka vie toivottuun suuntaan. Ohjaaja tukee ohjattavan päätöksentekoa ja tarvittaessa myös haastaa ohjattavaa. Ohjauksen tehtävänä on aktivoida toimintaa, joka toteuttaa halutun muutoksen. Ohjauksen tehtävänä on tukea asiakkaan toimintakykyä- ja motivaatiota.

Ohjaus aktivoi toimintaa muutoksen edistämiseksi

Ohjauksen lähtökohtana on ohjattavan oma kokemus

Ohjaus on rakentavaa

Ohjauksen lähtökohtana on ohjattavan kokemukset asiakastyöstä ja/tai työyhteisön toiminnasta. Näiden tarinoiden pohjalta hahmotetaan tarve toiminnan muutoksille ja pohditaan tarvittavia toimenpiteitä ja kokeiluja. Ohjaus luo parempia yhteyksiä ohjattavan, työn tarkoituksen, työyhteisön toiminnan ja asiakkaan välille. Tämä luo voimavaroja ja sosiaalista kestävyyttä. Ohjattavan ajatusten, tunteiden ja toiminnan välinen sopusointu kasvaa. Tämä lisää inhimillistä kestävyyttä. Sosiaalisten ja inhimillisten voimavarojen kasvu lisää työn tuloksellisuutta ja auttaa saavuttamaan työlle asetetut tavoitteet. Ohjaus rakentaa kykyä vasta työn haasteisiin.

Ohjaus on prosessi

Ohjaus on prosessi, joka sisältää useita tapaamisia. Kestäviä muutoksia ja oppimista ei tapahdu hetkessä. Ohjauksen luonteeseen kuuluu kehämäinen työskentely. Jokainen tapaaminen alkaa nykyhetken tarkastelulla. Yhdessä tutkitaan muutoksen etenemistä sekä siihen liittyviä onnistumisia ja haasteita. Ajatuksia ja tunteita reflektoidaan. Ohjaukseen kuuluu myös toiminnasta oppiminen, uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja uudesta toiminnasta sopiminen. Seuraava kerta alkaa jälleen tarkastelemalla näiden toimenpiteiden tuloksia. Ohjaus on tämän oppimisen kehän jatkuvaa liikettä kohti tavoitteita ja uuden toimintatavan omaksumista.

Ohjaus on oppimisen kehän jatkuvaa liikettä kohti tavoitteita

VALMENNUS

kestävän yhteistyön muotoilua

Palvelu keskittyy valmentamaan asiakasta kohtaamaan vaikeita vuorovaikutustilanteita ja konflikteja. Valmennus lisää vuorovaikutustaitoja ja auttaa puuttumaan ristiriitoihin. Se tarjoaa mahdollisuuden konflikteista oppimiseen ja tätä kautta toiminnan kehittämiseen. Olen koko työurani toiminut organisaatioiden välisessä rajapinnassa tuotekehityksen, myynnin ja ostamisen parissa. Työympäristöt ovat vaihdelleet tehtaalta vähittäiskaupan kautta kansainvälisen muotoilun näyttämöille. B2B ja kaupalliset neuvottelut ovat kuuluneet olennaisena osana työnkuvaani. Valmennus pohjautuu tähän kokemukseen ja koulutukseeni työyhteisösovittelun eritysosaajana sekä ratkaisukeskeisenä työnohjaajana ja -valmentajana.

Valmennus on opettavaa

Konfliktit johtavat usein syyttelyyn, väärinymmärryksiin, luottamuspulaan ja usein myös lopulta puhumattomuuteen. Valmennus auttaa katkaisemaan tämän kierteen. Sen aikana käydään läpi konfliktien ja haasteellisten vuovaikutustilanteiden taustaa.  Valmennus auttaa ymmärtämään, mitä näissä tilanteissa tapahtuu ihmisten sisäisessä maailmassa ja ihmisten välillä. Se opettaa rakentavaa itseilmaisua ja vastapuolen kuuntelemista. Molempia tarvitaan haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen.

Valmennus auttaa ymmärtämään haastavia kohtaamisia

Valmennus rohkaisee kohtaamaan konfliktit

Valmennus on rohkaisevaa

Valmennuksen perusajatuksena on, että konflikti on ihmisten välissä ja haittaa yhteistoimintaa sekä työn tarkoituksen toteuttamista. Valmennus auttaa käsittelemään konfliktia. Tähän kuuluu haastaviin tilanteisiin valmistautuminen ja  vuorovaikutustaidot kohtaamistilanteessa. Valmennus luo uusia valmiuksia ennakoida haastavia tilanteita. Tämä rohkaisee asiakasta kohtaamaan ne ja toimimaan niissä rakentavalla tavalla. Haastavat tilanteet voivat näin muuttua oppimisen mahdollisuudeksi. Ne kehittävät inhimillistä ja sosiaalista kestävyyttä.

Valmennus on tavoitteellista

Valmennuksen tavoitteena luoda riittävät valmiudet kohdata haasteellinen vuorovaikutustilanne. Eri vaihtoehtoisia tilanteita voidaan kuvitella ja valmennettavan vastausta niihin voidaan harjoitella. Valmennus tarjoaa siis mahdollisuuden opetella erilaisia rooleja vaihtuvien tilanteiden mukaan. Valmennukseen kuuluu myös tapahtuneiden vuorovaikutustilanteiden reflektointia yhdessä ohjaajan kanssa. Niistä voidaan oppia ja miettiä, miten vastaavia tilanteita kohdataan tulevaisuudessa. Valmentajan tehtävänä opastaa, neuvoa ja tukea asiakasta konfliktin hallinnassa.

Valmennus luo valmiuksia kohdata haastavat tilanteet