Ohjaus

toiminnan kehittäminen

Ohjaus keskittyy työhön ja/tai liiketoiminnan kehittämiseen. Se on ohjaajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, jossa edistetään asiakkaan toivomaa muutosta. Ohjaus on pitkäkestoinen prosessi jossa tapaamisia pidetään noin kuukauden välein. Sen aikana suunnitellaan toimintaa ja kokeiluja, tutkitaan toteutettuja toimenpiteitä ja opitaan niistä.

Ohjaus rakentaa hyviä yhteyksiä itsen, toisten, työn ja sen tarkoituksen välillä. Vahvistamalla näiden välistä vuorovaikutusta ja suhdetta syntyy kestävää toimintaa, joka kasvattaa voimavaroja ja työhyvinvointia. Tämä lisää toimintakykyä ja valmiuksia kohdata työn haasteita. Ohjauksessa työn tuloksellisuus paranee. Tarvittaessa ohjausta voidaan tukea sovittelun keinoin.

Ohjaus on yhteistyötä

Ohjaus on ohjaajan ja ohjattavan välistä luottamuksellista vuorovaikutusta. Ohjauksen lähtökohtana on asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Vain ohjattava voi määrittää, mikä hänelle on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Ohjaaja auttaa kysymysten ja keskustelun avulla ohjattavaa hahmottamaan tilannetta. Yhdessä tutkitaan haluttua muutosta ja suunnitellaan toimintaa, joka vie toivottuun suuntaan. Ohjaaja tukee ohjattavan päätöksentekoa ja tarvittaessa myös haastaa ohjattavaa. Ohjauksen tehtävänä on aktivoida toimintaa, joka toteuttaa halutun muutoksen. Ohjaus on ikään kuin matka, jota ohjaaja ja ohjattava kulkevat yhdessä.

Tavoitteena on aktivoida toimintaa muutoksen edistämiseksi

Ohjauksen lähtökohtana on ohjattavan oma kokemus

Ohjaus on rakentavaa

Ohjauksen lähtökohtana on ohjattavan kokemukset asiakastyöstä ja/tai työyhteisön toiminnasta. Näiden tarinoiden pohjalta hahmotetaan tarve toiminnan muutoksille ja pohditaan tarvittavia toimenpiteitä ja kokeiluja. Ohjaus luo parempia yhteyksiä ohjattavan, työn tarkoituksen, työyhteisön toiminnan ja asiakkaan välille. Tämä luo voimavaroja ja sosiaalista kestävyyttä. Ohjattavan ajatusten, tunteiden ja toiminnan välinen sopusointu kasvaa. Tämä lisää inhimillistä kestävyyttä. Sosiaalisten ja inhimillisten voimavarojen kasvu lisää työn tuloksellisuutta ja auttaa saavuttamaan työlle asetetut tavoitteet. Ohjaus rakentaa kykyä vasta työn haasteisiin.

Ohjaus on prosessi

Ohjaus on prosessi, joka sisältää useita tapaamisia. Kestäviä muutoksia ja oppimista ei tapahdu hetkessä. Ohjauksen luonteeseen kuuluu kehämäinen työskentely. Jokainen tapaaminen alkaa nykyhetken tarkastelulla. Yhdessä tutkitaan muutoksen etenemistä sekä siihen liittyviä onnistumisia ja haasteita. Ajatuksia ja tunteita reflektoidaan. Ohjaukseen kuuluu myös toiminnasta oppiminen, uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja uudesta toiminnasta sopiminen. Seuraava kerta alkaa jälleen tarkastelemalla näiden toimenpiteiden tuloksia. Ohjaus on tämän oppimisen kehän jatkuvaa liikettä kohti tavoitteita ja uuden toimintatavan omaksumista.

Ohjaus on oppimisen kehän jatkuvaa liikettä kohti tavoitteita

Palvelun perusta

Ohjaukseen kuuluu työroolien selkiyttäminen, työidentiteetin vahvistaminen, vuorovaikutusvalmiuksien ja muutoskykyisyyden kehittäminen. Minulla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehitystehtävistä ja muutoksen ohjaamisesta. Olen ohjannut tuotekehitystä, myynti- ja ostotoimintaa sekä projektiryhmiä. Minulla on myös pitkä kokemus yrittäjänä kansainvälisessä kaupassa. Tähän kokemukseen yhdistän ratkaisukeskeisen työnohjaajan (3 vuotta), toiminnallisen ryhmätyönohjaajan TRO (3 vuotta) sekä sovittelun erityisosaajan ( 1 vuosi) koulutukseni.