Keskustelu

Työhyvinvoinnin tueksi

Ohjaajan kanssa käytävä keskustelu kehittää inhimillistä kestävyyttä, voimavaroja ja kykyä vastata työn ja/tai liiketoiminnan haasteisiin. Keskustelu avaa ajatuksia ja tunteita tutkittavasta aiheesta. Kertominen auttaa ymmärtämään omaa kokemusta.
Keskustelu auttaa hahmottamaan, mikä omassa kokemuksessa on arvokasta ja säilyttämisen arvoista. Samalla se nostaa esille muutoksen tarpeet ja toiveet. Keskustelussa kiinnitämme huomiomme toivottuun myönteiseen muutokseen ja luomme suuntaa toiminnalle.

Keskustelu on tutkivaa

Keskustelussa pyritään hahmottamaan, mitä ohjattava tarvitsee juuri nyt. Keskustelua ohjaa ohjaajan tekemät kysymykset. Ohjaaja on myönteisellä tavalla utelias ja valmis kuuntelemaan ilman ennakkokäsityksiä. Hän kohtaa haastateltavan ilman, että hän pyrkii vaikuttamaan omilla näkemyksillään. Keskeistä on ohjaajan halu auttaa haastateltavaa kertomaan omasta kokemuksestaan. Tärkeintä on, että ohjattava saa kertoa tarinansa ja kokee tulleensa kuulluksi. Lopuksi pohditaan, mitä kokemuksesta voidaan oppia. Tavoitteena on oivaltaa, miten kokemuksesta saadaan ohjattavan kannalta parempi ja kestävämpi.

Tutkivaa keskustelua ohjaa arvostus, kiinnostus ja kysymykset
Keskustelusta tulee avartavaa, kun se johtaa uuden oppimiseen

Keskustelu on avartavaa

Keskustelu auttaa asiakasta kiteyttämään, mitä hän haluaa ja toivoo tilanteen ratkaisemiseksi. Keskustelussa huomiota kiinnitetään erityisesti onnistumisiin ja siihen, mikä toimii jo nyt hyvin. Yhdessä mietitään, miten tällaista toimintaa voidaan lisätä. Samalla kuitenkin huomioidaan ne tekijät, joihin halutaan muutosta. Näiden toiveiden nimeäminen on yhtä tärkeää kuin onnistumisten huomioiminen. Pyrkimyksenä on luoda parempi tietoisuus kokemukseen vaikuttavista tekijöistä ja tältä pohjalta hahmottaa toivottua muutosta. Keskustelusta tulee avartavaa, kun se johtaa oppimiseen ja uusien näkökulmien avautumiseen.

Keskustelu on kartoittavaa

Keskusteluun kuuluu erilaisten näkökulmien tarkastelua ja vaihtoehtojen hahmottamista. Siinä käydään läpi ajatuksia ja tunteita joita käsiteltävä asia herättää. Kun tutkitaan yhteisön kokemusta, keskustelu voidaan tehdä luottamuksellisesti niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa. Käsiteltäviä asioita pyritään saattamaan näkyvään muotoon tekemällä karttoja, jotka ohjaavat tulevaa toimintaa. Tällaisina voi toimia keskustelujen koosteet, piirrokset, diagrammit ja muut keinot joilla kokemus saadaan visuaaliseen muotoon. Kun tarkasteltava asia saadaan näin kuvattua, jo se voi käynnistää halutun muutoksen.

Keskustelun pohjalta tehdään karttoja, jotka ohjaavat toimintaa

Palvelun perusta

Hyvä suunnittelu ja muotoilu lähtee liikkeelle asiakaskokemuksen ymmärtämisestä. Keskustelun tarkoituksena on asiakkaan voimavarojen kasvattaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Olen työssäni käyttänyt muutoksen suunnan hahmottamiseen visuaalista esittämistä – kuvia, mallintamista ja tarinallisuutta. Ihmiskokemuksen psykologista ymmärrystä olen kasvattanut kolmen kolmen vuoden terapiaopinnoilla. Keskustelu ei kuitenkaan ole terapiaa vaan se on lähempänä coachingia ja valmennusta. Se pohjautuu ratkaisukeskeiseen työtapaan sekä koulutukseeni työohjaajana ja sovittelijana.
ota yhteyttä